Tìm thấy 2009 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
Mức độ 3
Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
Mức độ 3
Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Mức độ 3
Thủ tục: Đóng cửa mỏ khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Mức độ 3
Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
Loading...