CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1994 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2020.KDK.03. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG. Kinh doanh khí
47 2020.KDK.08. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG. Kinh doanh khí
48 2020.KDK.09. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG. Kinh doanh khí
49 2020.KDK.13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
50 2020.KDK.14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
51 2020.KDK.15. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
52 2020.KDK.01. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG. Kinh doanh khí
53 2020.KDK.05. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG. Kinh doanh khí
54 2020.KDK.06. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG. Kinh doanh khí
55 2020.KDK.07. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG. Kinh doanh khí
56 2020.KDK.10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí
57 2020.KDK.11. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Kinh doanh khí
58 2020.KDK.12. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Kinh doanh khí
59 2020.KDK.17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Kinh doanh khí
60 2020.KDK.18. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Kinh doanh khí