Mức độ 2  Quyết định tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Ký hiệu thủ tục: 2017.LDTBXH.01
Lượt xem: 85
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc qua đường bưu điện
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện - Quyết định hoặc văn bản trả lời của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý, hoặc
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 về sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu đúng viết phiếu hẹn; nếu chưa đủ hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

- Tổ chức nhận kết quả tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).
- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b, 1d, 1đ ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).
- Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em; trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.
- Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV

File mẫu:

  • Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1d ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). Tải về
  • Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). Tải về
  • Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). Tải về
  • Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1đ ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). Tải về
  • Sơ yếu lý lịch của đối tượng (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). Tải về
  • Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC). Tải về

Không