Tìm thấy 281 thủ tục

Mức độ 3
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 3
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 3
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
Mức độ 3
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH HỘ CÁ THỂ
Mức độ 3
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ
Mức độ 3
CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH HỘ CÁ THỂ
Mức độ 3
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHO HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, THÀNH, THỊ THUỘC TỈNH.
Mức độ 3
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHO DÒNG TU, TU VIỆN HOẶC CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, THÀNH, THỊ THUỘC TỈNH
Mức độ 3
THỦ TỤC THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH
Mức độ 3
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH
Mức độ 3
THỦ TỤC CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ HÀNG NĂM CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
Mức độ 3
THỦ TỤC CHẤP THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ
Loading...