Tìm thấy 2374 thủ tục

Mức độ 3
Cấp lại sổ BHXH do mất
Mức độ 3
Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin
Mức độ 3
Cấp lại thẻ BHYT có thay đổi thông tin
Mức độ 3
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Mức độ 4
Chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Thọ
Mức độ 3
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 3
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Thọ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưói 3MW đặt tại địa phương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương
Loading...