Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Y tế 190 0 0 687 706 7 0 98.3 % 0.7 % 1 %
UBND Huyện Lâm Thao 341 61 0 6334 6238 128 0 52.5 % 45.5 % 2 %
Văn phòng UBND tỉnh 229 1 2 1115 1109 103 49 63.2 % 27.5 % 9.3 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 23 78 0 1056 1088 1 0 92.1 % 7.8 % 0.1 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 86 2 0 726 712 34 27 91.2 % 4.1 % 4.7 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 56 0 572 572 0 0 33.7 % 66.3 % 0 %
Sở Tài chính 0 20 6 503 476 14 2 87.8 % 9.2 % 3 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 91 16 0 448 449 12 2 87.3 % 10 % 2.7 %
UBND Huyện Cẩm Khê 448 0 0 429 418 0 0 90.9 % 9.1 % 0 %
Sở Xây dựng Phú Thọ 0 32 0 405 430 0 0 95.6 % 4.4 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 100 57 0 248 246 5 0 91.5 % 6.5 % 2 %
Sở Ngoại Vụ 6 0 0 244 244 8 2 96.7 % 0 % 3.3 %
Ban Quản lý các KCN 2 44 0 240 231 NV 26 95.2 % 3.9 % 0.9 %
UBND Huyện Tân Sơn 460 2 0 151 128 25 0 62.5 % 18 % 19.5 %
Sở Thông tin và Truyền thông 10 34 0 131 128 2 0 93.8 % 4.7 % 1.5 %
UBND Huyện Thanh Thủy 458 0 0 105 51 2 0 96.1 % 0 % 3.9 %
Sở Khoa học và Công nghệ 57 0 0 23 29 3 0 89.7 % 0 % 10.3 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 139 53 0 18 0 0 1 0 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 105 12 0 11 10 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Phú Thọ 500 0 0 2 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công an tỉnh 140 0 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Việt Trì 324 137 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 96 7 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Phù Ninh 470 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 119 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 46 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Sơn 579 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Yên Lập 452 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Hạ Hòa 452 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Ba 451 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Tam Nông 449 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Đoan Hùng 434 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Kho bạc Nhà nước 33 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Ngân hàng Chính sách 10 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra tỉnh 6 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế 5 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Bộ Chỉ huy Quân sự 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ngân hàng Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Y tế
Mức độ 2: 190
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 687
Giải quyết: 706
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 1%
UBND Huyện Lâm Thao
Mức độ 2: 341
Mức độ 3: 61
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6334
Giải quyết: 6238
Trễ hạn: 128
Trước hạn: 52.5%
Đúng hạn: 45.5%
Trễ hạn: 2.1%
Văn phòng UBND tỉnh
Mức độ 2: 229
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1115
Giải quyết: 1109
Trễ hạn: 103
Trước hạn: 63.2%
Đúng hạn: 27.5%
Trễ hạn: 9.3%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 78
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1056
Giải quyết: 1088
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 92.1%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 0.1%
Sở Lao động, Thương binh và XH
Mức độ 2: 86
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 726
Giải quyết: 712
Trễ hạn: 34
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 4.8%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 56
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 572
Giải quyết: 572
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 33.7%
Đúng hạn: 66.3%
Trễ hạn: 0%
Sở Tài chính
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 503
Giải quyết: 476
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 87.8%
Đúng hạn: 9.2%
Trễ hạn: 2.9%
Sở Nông nghiệp và PTNT
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 448
Giải quyết: 449
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 87.3%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 2.7%
UBND Huyện Cẩm Khê
Mức độ 2: 448
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 429
Giải quyết: 418
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0%
Sở Xây dựng Phú Thọ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 405
Giải quyết: 430
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0%
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 100
Mức độ 3: 57
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 248
Giải quyết: 246
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 2%
Sở Ngoại Vụ
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 244
Giải quyết: 244
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.3%
Ban Quản lý các KCN
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 44
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 240
Giải quyết: 231
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 0.9%
UBND Huyện Tân Sơn
Mức độ 2: 460
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 151
Giải quyết: 128
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 62.5%
Đúng hạn: 18%
Trễ hạn: 19.5%
Sở Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 131
Giải quyết: 128
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 1.6%
UBND Huyện Thanh Thủy
Mức độ 2: 458
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 105
Giải quyết: 51
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.9%
Sở Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 29
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 10.3%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 139
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 105
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị xã Phú Thọ
Mức độ 2: 500
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Công an tỉnh
Mức độ 2: 140
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thành phố Việt Trì
Mức độ 2: 324
Mức độ 3: 137
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Công Thương
Mức độ 2: 96
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bảo hiểm xã hội
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Phù Ninh
Mức độ 2: 470
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Tư pháp
Mức độ 2: 119
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thanh Sơn
Mức độ 2: 579
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Yên Lập
Mức độ 2: 452
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Hạ Hòa
Mức độ 2: 452
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thanh Ba
Mức độ 2: 451
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Tam Nông
Mức độ 2: 449
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Đoan Hùng
Mức độ 2: 434
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Kho bạc Nhà nước
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ngân hàng Chính sách
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra tỉnh
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Cục thuế
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ Chỉ huy Quân sự
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ngân hàng Nhà nước
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%