Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Y tế 0 250 0 433 446 3 0 59.6 % 39.7 % 0.7 %
UBND Thành phố Việt Trì 29 379 3 27619 26952 4703 609 65.8 % 16.8 % 17.4 %
UBND Huyện Yên Lập 0 399 1 9324 9012 8 96 93.5 % 6.4 % 0.1 %
UBND Huyện Tân Sơn 25 362 0 7295 6935 788 56 74.4 % 14.2 % 11.4 %
UBND Huyện Lâm Thao 0 271 0 6430 6470 99 2 69.3 % 29.2 % 1.5 %
UBND Huyện Thanh Thủy 1 317 0 2204 2172 506 0 62.3 % 14.4 % 23.3 %
UBND Huyện Tam Nông 0 268 0 1741 1643 29 41 90.6 % 7.7 % 1.7 %
UBND Huyện Cẩm Khê 0 270 0 413 412 3 9 85.4 % 13.8 % 0.8 %
Ban Quản lý các KCN 0 44 0 343 342 NV 1 94.2 % 5 % 0.8 %
Sở Tài chính 0 85 0 163 148 16 2 89.2 % 0 % 10.8 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 25 0 17 4 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 107 0 8 8 0 0 87.5 % 12.5 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 29 15 7 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 0 230 1 3 5 2 0 40 % 20 % 40 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 98 0 2 2 1 0 50 % 0 % 50 %
UBND Thị xã Phú Thọ 11 270 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thị thành 2 333 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Đoan Hùng 0 270 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Sơn 0 270 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Ba 0 270 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Hạ Hòa 0 270 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Phù Ninh 0 269 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 190 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 0 157 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND xã, phường, thị trấn 0 132 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 120 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 0 120 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công an tỉnh 0 98 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 0 87 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 56 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 0 43 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 0 35 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng Phú Thọ 0 23 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 6 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Kho bạc Nhà nước 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Bộ Chỉ huy Quân sự 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ngân hàng Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ngân hàng Chính sách 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Y tế
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 250
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 433
Giải quyết: 446
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 59.6%
Đúng hạn: 39.7%
Trễ hạn: 0.7%
UBND Thành phố Việt Trì
Mức độ 2: 29
Mức độ 3: 379
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 27619
Giải quyết: 26952
Trễ hạn: 4703
Trước hạn: 65.8%
Đúng hạn: 16.8%
Trễ hạn: 17.4%
UBND Huyện Yên Lập
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 399
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 9324
Giải quyết: 9012
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.4%
Trễ hạn: 0.1%
UBND Huyện Tân Sơn
Mức độ 2: 25
Mức độ 3: 362
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7295
Giải quyết: 6935
Trễ hạn: 788
Trước hạn: 74.4%
Đúng hạn: 14.2%
Trễ hạn: 11.4%
UBND Huyện Lâm Thao
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6430
Giải quyết: 6470
Trễ hạn: 99
Trước hạn: 69.3%
Đúng hạn: 29.2%
Trễ hạn: 1.5%
UBND Huyện Thanh Thủy
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 317
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2204
Giải quyết: 2172
Trễ hạn: 506
Trước hạn: 62.3%
Đúng hạn: 14.4%
Trễ hạn: 23.3%
UBND Huyện Tam Nông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 268
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1741
Giải quyết: 1643
Trễ hạn: 29
Trước hạn: 90.6%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 1.7%
UBND Huyện Cẩm Khê
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 270
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 413
Giải quyết: 412
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 85.4%
Đúng hạn: 13.8%
Trễ hạn: 0.8%
Ban Quản lý các KCN
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 44
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 343
Giải quyết: 342
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0.8%
Sở Tài chính
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 85
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 163
Giải quyết: 148
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 10.8%
Sở Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Nông nghiệp và PTNT
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 107
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
Sở Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng UBND tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 230
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 98
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 50%
UBND Thị xã Phú Thọ
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 270
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thị thành
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 333
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Đoan Hùng
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 270
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thanh Sơn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 270
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thanh Ba
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 270
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Hạ Hòa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 270
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Phù Ninh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 269
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 190
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 157
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã, phường, thị trấn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 132
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 120
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Tư pháp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 120
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Công an tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 98
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Lao động, Thương binh và XH
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 87
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 56
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Công Thương
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Xây dựng Phú Thọ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Ngoại Vụ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bảo hiểm xã hội
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Kho bạc Nhà nước
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ Chỉ huy Quân sự
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ngân hàng Nhà nước
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ngân hàng Chính sách
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Cục thuế
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%