CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2288 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc Thu BHXH, BHYT, BHTN
2 Cấp lại sổ BHXH do mất Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
3 Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
4 Cấp lại thẻ BHYT có thay đổi thông tin Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
5 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
6 Chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Thọ BQL các khu công nghiệp
7 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) BQL các khu công nghiệp
8 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Thọ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư BQL các khu công nghiệp
9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ BQL các khu công nghiệp
10 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưói 3MW đặt tại địa phương Điện
11 Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện
13 Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Điện
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương Điện
15 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Điện